Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky vzťahujúce sa pre nákup v internetovom obchode www.vinoavinarstvo.sk ,ktorého prevádzkovateľom je:

Peter Porubský – Záhradkárske potreby, so sídlom Michal nad Žitavou 176 PSČ: 94162, IČO: 53614526, DIČ: 1028117464, zapísaná na Obvodnom úrade v Nových Zámkoch, číslo živnostenského registra: 440-42970

Kontakt:
Email: vinoavinarstvo@gmail.com , telefónne číslo: +421 903 833 058.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 5177647005
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa
Kód Banky: 0900
BIC/Swift: GIBASKBX
IBAN: SK10 0900 0000 0051 7764 7005

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Na internetovej stránke https://vinoavinarstvo.sk/ si kupujúci vyberie produkt, o ktorý má záujem, na základe aktuálnej ponuky. Vloží ho do ,,košíka´´ kliknutím na tlačítko – ,,Pridať do košíka´´. Po vybratí produktov, o ktoré má kupujúci záujem, vstúpi kupujúci do košíka kliknutím na tlačidlo ,,Zobraziť košík´´ , kde zadá adresu a fakturačnú adresu v prípade, že sa tieto adresy líšia. Vyberie spôsob doručenia, kde si môže zákazník vybrať osobný odber, alebo bude tovar odoslaný na dobierku a spôsob platby. Následne zákazník potvrdí akceptáciu obchodných podmienok a pokračuje v objednávke kliknutím na tlačidlo ,,Pokračovať v objednávke´´, po tomto úkone sa mu znovu zobrazí prehľad košíka s vybranými produktami a zostáva len potvrdiť objednávku kliknutím na tlačidlo ,,Potvrdiť objednávku´´.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky, internetového obchodu https://vinoavinarstvo.sk/ sú záväzné čo potvrdí zákazník odoslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke https://vinoavinarstvo.sk/ , kde zmluva vzniká v momente odoslania objednávky zo strany zákazníka a prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Prijatie objednávky je potvrdené odoslaním potvrdzujúceho emailu predávajúcim kupujúcemu, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Jednostranné menenie zmluvy nie je možné, zmluvu je možné zrušiť len po vzájomnej dohode oboch strán.

Uzatvorenie zmluvy a jej kroky sú opísané v týchto obchodných podmienkach a kupujúci má možnosť si ich vždy pred odoslaním objednávky skontrolovať pre obe strany zrozumiteľnom jazyku a to v slovenskom. Ak je to nutné zákazník môže požiadať o opravu niektorých bodov obchodných podmienok a až keď bude s danými podmienkami súhlasiť, vykonať objednávku, v opačnom prípade s danými obchodnými podmienkami zákazník potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami.

Ceny

Ceny produktov sú uvedené s daňou pridanej hodnoty (DPH) a so všetkými ostatnými daňami. Samostatná daň nie je zobrazená, pretože dodávateľ nie je platca DPH. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je pri danom výrobku uvedené inak.

Konečná cena je zobrazená pred posledným krokom potvrdenia objednávky vrátane DPH, všetkých ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné…), ktoré spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby musí zaplatiť. Cenu nemôže predávajúci jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Za tovar zaplatí kupujúci prevádzkovateľovi internetového obchodu prostredníctvom platby na dobierku, alebo pri osobnom odbere.

Dodacie podmienky

Prevádzkovateľ internetovej stránky, internetového obchodu https://vinoavinarstvo.sk/ doručuje tovar prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov, alebo zmluvných prepravcov. Jednotlivé dodacie lehoty sú dané zmluvnými prepravcami a to na ich internetových stránkach.

Cena za dopravu je vypočítaná na základe cien prepravcov, ktorá sa zobrazuje v konečnej cene. Pri nákupe tovaru nad 150 eur je poštovné zdarma pre Slovenskú republiku a nad 200 eur pre Českú republiku. V prípade balíkov prostredníctvom poštového kuriera a to balíkov nad 10kg je poštovné pre Slovenskú republiku zdarma až pri nákupe nad 200 eur.

Podrobný rozpis cien poštovného nájdete v sekcii poštovné.
Minimálna objednávka je v hodnote 7 eur za objednaný tovar (poštovné sa sem neráta). Daňový doklad (fkaktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. V prípade, že si kupujúci vyberie osobný odber, dané doklady mu budú pridelené spolu s tovarom.

Záruka, záručný list

Záručná doba je uvedená na obale, alebo záručnom liste daného produktu.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Na záručnom liste je označenie predávajúceho (meno, priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžka záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky označenia, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Predávajúci môže rozsah záruky predĺžiť v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame, ktorá presahuje zákonnú záruku, podmienky a záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, opotrebovanie a podobne.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Tovar, ktorý je v ponuke musí musí mať právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí zodpovedať záväzným technickým normám. S pravidlami osobitného používania veci, je dôležité aby predávajúci oboznámil kupujúceho hlavne ak sa užívanie tovaru riadi návodom alebo je upravené technickou normou, nie je to nutné iba v prípade že ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť je predávajúcí povinný nahradiť škodu kupujúcemu.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

Ak vznikne poškodenie, vada, ktorú je možné na mieste opraviť, prípadne vymeniť celú alebo jej časť má kupujúci právo žiadať o bezplatnú nápravu. Ak by opravou poškodenej veci predávajúcemu vznikli neprimerané náklady má právo vymeniť tovar za nový, akt o kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak je poškodený tovar v takej miere, že nie je možné danú závadu odstrániť má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo odstúpiť od zmluvy, prípadne na zľavu z ceny daného poškodeného tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, pokiaľ sa jedná o závadu, ktorá vyžaduje zložité technické riešenie do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia si reklamácie kupujúcim. Maximálna doba lehoty uplatnenia reklamácie nesmie prekročiť 30 dní, po tejto dobe má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo na výmenu reklamovaného tovaru za nový. V prípade výmeny tovaru za nový začína záručná doba plynúť od jej prevzatia.

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta.

Po dobu počas prvých dvanástich mesiacov je predávajúcemu umožnené vybaviť reklamáciu zamietnutím, len na základe odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie sa kupujúcemu nezapočítavajú.

Po uplynutí dvanásť mesačnej lehoty od začiatku plynutia záručnej doby je po zamietnutí reklamácie predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť kupujúcemu, kde môže dať vykonať odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ preukáže odborným posúdením zodpovednosť predávajúceho za poškodenie tovaru, alebo jej vadu je predávajúci povinný poškodenému uhradiť náklady vyžadované za odborný posudok. Počas vykonávania odborného posudku reklamná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu po odbornom posudku nie je možné predávajúcim odmietnuť.

Potvrdenie o reklamácii je predávajúci spotrebiteľovi doručiť ihneď, pokiaľ to nie je možné tak sa musí doručiť bez zbytočného odkladu, spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať ak má možnosť spotrebiteľ preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak chce spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, zašle tovar zabalený v obale ktorý je pre prepravu vyhovujúci a zašle ho spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe, prípadne záručným listom ak bol vydaný na adresu predajne:

Peter Porubský
Michal nad Žitavou 176
94162
email: vinoavinarstvo@gmail.com
telefón: +421 903 833 058

O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný po ukončení reklamačného konania emailom, alebo telefonicky. Reklamačný protokol mu bude doručený prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci má právu na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatneným reklamačných práv zo zodpovednosti za vady tovaru, ktoré mu vznikli.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru, alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby.

Zmluva sa anuluje odstúpením spotrebiteľa od zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, alebo ukončiť poskytovanie služby. Cenu zaplatenú za tovar, alebo poskytnutie služby je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu do pätnástich dní od ukončenia zmluvy. Taktiež je povinný uhradiť mu náklady spojené s opätovným vrátením tovaru. V prípade, že tovar zodpovedal ponúkanej kvalite a nebol poškodený náklady za vrátenie tovaru hradí spotrebiteľ. Prejav vôle o odstúpení od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:

Peter Porubský
Michal nad Žitavou 176
94162
email: vinoavinarstvo@gmail.com
telefón: +421 903 833 058

V rámci zákonnej lehoty sedem pracovných dní od prevzatia tovaru má právo vyskúšať kupujúci výrobok v rozsahu skúšania v kamennej predajne, avšak nie ho používať spôsobom ktorý by znižoval hodnotu daného výrobku a potom ho vrátiť. Vyskúšať tovar teda neznamená používať ho a po siedmich dňoch ho vrátiť, teda pred uplynutím zákonnej sedemdňovej lehoty. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu výrobku, alebo jej časť bezhotovostným vkladom na na bankový účet kupujúceho v zákonnej pätnásťdňovej lehote, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade odstúpenia od zmluvy sú si povinné obe strany uhradiť všetky vzájomné plnenia. Pri vrátená tovaru so zníženou hodnotou vplyvom používania tovaru, veci, výrobku spôsobom, ktorý znížil jeho hodnotu je predajca povinný uhradiť cenu za daný tovar iba v hodnote, ktorá je danému výrobku adekvátna.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 4. d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 5. e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 6. f) lotérie a iné podobné hry.

Nemožnosť dodania tovaru

Ak predávajúci nesplní zmluvu a nemôže poskytnúť tovar, alebo službu je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do pätnástich pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar/službu, alebo jej preddavok bezhotovostným prevodom na bankový účet pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Zhotovenie veci na zákazku

Spotrebiteľ má možnosť dať si zhotoviť vec na zákazku a z toho plynú nasledovné práva a povinnosti:

 • záručná doba 24 mesiacov plynie od dátumu prevzatia daného tovaru
 • zhotoviteľ (predajca) zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí objednávateľom (spotrebiteľom), ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe; rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil,
 • zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil,
 • zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby,
 • ak vznikne odstrániteľná vada, spotrebiteľ má právo na jej bezplatné odstránenie a náklady s tým spojené hradí predávajúci, ten ju má uskutočniť bez zbytočného odkladu
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy,
 • právo na zrušenie zmluvy objednávateľovi tiež prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať,
 • ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni pôvodnému zameraniu používania danej veci, kupujúci teda spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email vinoavinarstvo@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Pri vzniku kúpnej zmluvy fyzická osoba predávajúcemu udáva meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Právnická osoba, alebo živnostník predávajúcemu udáva obchodné meno, adresa sídla, PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. Box 49/A, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034, fax. č.: 037/ 7720 024, email: nr@soi.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach https://vinoavinarstvo.sk/ v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29. 3. 2013.