Vinárska legislatíva

Ponúkame Vám prehľad legislatívy pre vinárov.

1.

ZÁKON Č. 71/1967 ZB. O SPRÁVNOM KONANÍ (SPRÁVNY PORIADOK) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/vyhlasene_znenie.html

Pojednáva o právach účastníkov počas správneho konania vo veci prečinenia, kontroly a podobne. Uvádza sa tu, kto má vypovedať, poriadkové pokuty, dokazovanie skutočností… Aj kontrolovaný subjekt sa môže podľa neho veľmi dobre brániť. Je to „hra“ medzi kontrolou a kontrolovaným a dochádza k dokazovaniu skutočností

2.

ZÁKON Č. 313/2009 Z. Z. O VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON“)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-313

Ustanovuje podmienky pestovania viniča na registrovaných plochách, podmienky výroby vinárskych produktov v záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti.
Povolenia na výsadbu viniča (víno z neoprávnenej výsadby nemôže ísť na trh)
Členenie vinohradníckych plôch, kde SK vin. Región sa člení na oblasti: Malokarpatskú, Južnoslovenskú, Nitriansku, Stredoslovenskú, Východoslovenskú, Tokajskú
Vinohradník je povinný sa registrovať ak do evidencie vinohradníkov, ak uvádza hrozno na trh
Vinohradník je povinný predložiť žiadosť kontrolnéu ústavu o registračné číslo na vinohradnícku plochu
Nahlasovanie množstva vína ak vinár produkuje viac ako 200hl a viesť evidenciu o vedľajších produktoch
Vedenie vinárskej evidencie a dodržiavanie podmienok úpravy vína a hygieny
Členenie vin. Produktov a ich podmienky: hroznový mušt, burčiak, víno bez zemepisného označenia, víno s chráneným zemepisným označením, víno s chráneným označením pôvodu, odalkoholizované víno a víno s nízkym obsahom alkoholu, víno na priemyselné spracovanie, vin. Produkty podľa osobitného predpisu
Tradičné výrazy a ich podmienky: regionálne víno, akostné víno, akostné víno s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, ľadové víno, slamové víno), pestovateľský sekt, sekt vinohradníckej oblasti, sekt V.O., chateau
Uvádzanie vinárskych produktov na trh
Certifikácia vína CHOP, CHZO
Štátne kontrolné číslo a jeho
Označovanie vin. Produktov – Mladé víno, Archí
Podmienky prepravy vína: preprava vína len s prideleným číslom od colného riaditeľstva, preprava do iného štátu
Povinnosti pre Tokajské vína
Orgány štátne správy a kontroly: Ministerstvo, Kontrolný ústav, Štátna veterinárna a potravinová správa, ich povinnosti a náplň, sankcie za porušenie

3.

ZÁKON Č. 152/1995 Z. Z. O POTRAVINÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/152/19970101.html

Vo vinohradníctve, vinárstve sa využíva jedine pre zdravotnú bezpečnosť. Ak by bolo víno zdraviu škodlivé, tak môžeme postupovať aj podľa zákona č. 152 a ako sa víno musí zlikvidovať.

Zákon pojednáva o potravinách všeobecne
Vymedzenie pojmov o potravinách
Základné povinnosti pri výrobe potravín: bezpečnosť potravín, záznamy, hygiena, školenia, deratizácia, znalosť o výrobe produktu, vstupná lekárska prehliadka
Podmienky umiestňovania potravín na trh
Systém rýchleho varovania a analýza rizika
Podmienky dovozu potravín
Podmienky balenia potravín
Označovanie potravín
Preprava a skladovanie potravín
Úlohy orgánov úradnej kontroly
Orgány štátnej správy: ministerstvo zdravotníctva, orgány verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa, regionálne veterinárne a potravinové správy

4.

NARIADENIE RADY A EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ) Č. 1308/2013 ZO 17. DECEMBRA 2013, KTORÝM SA VYTVÁRA SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI, A KTORÝM SA ZRUŠUJÚ NARIADENIA RADY (EHS) Č. 922/72, (EHS) Č. 234/79, (ES) Č. 1037/2001 A (ES) Č. 1234/2007


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=SK

1308 Bolo novelizované v roku 2018:

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/34 ZO 17. OKTÓBRA 2018, KTORÝM SA STANOVUJÚ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1308/2013, POKIAĽ IDE O ŽIADOSTI O OCHRANU OZNAČENÍ PÔVODU, ZEMEPISNÝCH OZNAČENÍ A TRADIČNÝCH POJMOV V SEKTORE VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA, NÁMIETKOVÉ KONANIE, ZMENY ŠPECIFIKÁCIÍ VÝROBKOV, REGISTER CHRÁNENÝCH NÁZVOV, ZRUŠENIE OCHRANY A POUŽÍVANIE SYMBOLOV, AKO AJ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1306/2013, POKIAĽ IDE O PRIMERANÝ SYSTÉM KONTROL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0034&from=SK

Usmerňujúce pravidlá pre výsadbu viniča a jeho dotácie
Označovanie výrobkov a povinné údaje
Zvyšovanie a znižovanie alkoholu, kyselín, cukru

5.


NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 606/2009 Z 10. JÚLA 2009, KTORÝM SA USTANOVUJÚ URČITÉ PODROBNÉ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA NARIADENIA RADY (ES) Č. 479/2008, POKIAĽ IDE O KATEGÓRIE VINÁRSKYCH VÝROBKOV, ENOLOGICKÉ POSTUPY A UPLATNITEĽNÉ OBMEDZENIA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0606-20160525&from=BG

Pojednáva o rôznych obmedzeniach v enologických postupoch
Vinohradnícke oblasti, ktorých vína môžu mať maximálny obsah alkoholu 20% obj
Experimentálne používanie nových enologických postupov
Enologické postupy v kategórii šumivých vín
Enologické postupy pre likérové vína
Sceľovanie vín
Špecifikácie čistoty a identifikácie látok používaných pri enologických postupoch
Všeobecné pravidlá zvyšovania a znižovania množstva kyselín vo víne
Nalievanie vína alebo hroznového muštu na kaly, hroznové výlisky alebo matolinové výlisky cibéb
Povolené enologické postupy ošetrenia a povolené dávkovanie látok
Povolené hodnoty oxidu siričitého, obsahu prchavých kyselín, obsah zvyškového cukru
Povolené enologické postupy pri šumivých vínach
Povolené enologické postupy pri likérových vínach

6.

NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 607/2009 Z 14. JÚLA 2009, KTORÝM SA USTANOVUJÚ URČITÉ PODROBNÉ PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA NARIADENIA RADY (ES) Č. 479/2008, POKIAĽ IDE O CHRÁNENÉ OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA, TRADIČNÉ POJMY, OZNAČOVANIE A OBCHODNÚ ÚPRAVU URČITÝCH VINÁRSKYCH VÝROBKOV

https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nk_607_2009.pdf

607 je zrušená a nahradená:

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/33 ZO 17. OKTÓBRA 2018, KTORÝM SA DOPĹŇA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1308/2013, POKIAĽ IDE O ŽIADOSTI O OCHRANU OZNAČENÍ PÔVODU, ZEMEPISNÝCH OZNAČENÍ A TRADIČNÝCH POJMOV V SEKTORE VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA, NÁMIETKOVÉ KONANIE, OBMEDZENIE POUŽÍVANIA, ZMENY ŠPECIFIKÁCIÍ VÝROBKOV, ZRUŠENIE OCHRANY A OZNAČOVANIE A OBCHODNÚ ÚPRAVU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0033&from=SK

Dopĺňa nariadenie EU parlamentu a rady 1308/2013. Pojednáva sa tu hlavne o:
žiadostiach pre chránené označenia
označovanie výrobkov na etiketách, povinné texty, veľkosť písma…

7.


NARIADENIE (ES) Č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY Z 28. JANUÁRA 2002, KTORÉ USTANOVUJE VŠEOBECNÉ ZÁSADY A POŽIADAVKY ZÁKONA O POTRAVINÁCH, ZRIEĎUJE EURÓPSKY ÚRAD PRE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A KTORÉ USTANOVUJE POSTUPY V ZÁLEŽITOSTIACH BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d837f784-1455-4831-8c40-8ede28d2cc7d/language-sk

Pojednáva o zdravotnej neškodnosti u vín, ktoré majú inú provenienciu ako Slovenskú.

Je to všeobecný zákon o potravinách, ktorý pojednáva hlavne o:
Definícia potravín
Analýza rizík
Povinnosti obchodu s potravinami
Požiadavky na bezpečnosť potravín
Uvádzanie na trh
Zodpovednosti potravinárskych podnikov
Vysledovateľnosť
Úlohy úradov
Systém rýchleho varovania, mimoriadne situácie

8.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 882/2004 Z 29. APRÍLA 2004 O ÚRADNÝCH KONTROLÁCH USKUTOČŇOVANÝCH ZA ÚČELOM ZABEZPEČENIA OVERENIA DODRŽIAVANIA POTRAVINOVÉHO A KRMIVOVÉHO PRÁVA A PREDPISOV O ZDRAVÍ ZVIERAT A O STAROSTLIVOSTI O ZVIERATÁ

https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/nk_0882_2004.pdf

Pojednáva o úradných kontrolách pre potraviny. Víno s týmto nariadením nemá až tak veľa spoločného v zmysle kvality, analytických hodnôt.
O priebehu úradných kontrol

9.

NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 555/2008, KTORÝM SA USTANOVUJÚ PODROBNÉ PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA NARIADENIA RADY (ES) Č. 479/2008 O SPOLOČNEJ ORGANIZÁCII TRHU S VÍNOM, POKIAĽ IDE O PODPORNÉ PROGRAMY, OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI, VÝROBNÝ POTENCIÁL A KONTROLY VO VINÁRSKOM SEKTORE

https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/bfe74f9b-7cbc-47d0-a512-39915e0c9436/language-sk

V danom dokumente sa pojednáva o obchode s tretími stranami(pri dovoze vína), podporných programoch (likvidácia vedľajších produktov), o výrobnom potenciále (pokuty v prípade nesúladu s povinnosťou vyklčovania, so zákazom obehu), kontroly vo vinárskom sektore (právomoci kontrolných úradov), všeobecé ustanovenia.

Toto nariadenie je značne nahradené nariadeniami 273 a 274 (bod 11 a 12).

10.

NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 436/2009 Z 26. MÁJA 2009 O PODROBNÝCH PRAVIDLÁCH UPLATŇOVANIA NARIADENIA RADY (ES) Č. 479/2008, POKIAĽ IDE O VINOHRADNÍCKY REGISTER, POVINNÉ NAHLASOVANIE A ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ NA ÚČELY MONITOROVANIA TRHU, SPRIEVODNÉ DOKLADY NA PREPRAVU VÝROBKOV A EVIDENCIU, KTORÚ TREBA VIESŤ V SEKTORE VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0436&from=EN

Nariadenie pojednáva o monitorovaní plochy vinohradov, objemov vína, preprave a dokumentov s tým súvisiacich za účelom monitorovania trhu

11.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/273 Z 11. DECEMBRA 2017, KTORÝM SA DOPĹŇA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1308/2013, POKIAĽ IDE O REŽIM POVOLENÍ NA VÝSADBU VINIČA, VINOHRADNÍCKY REGISTER, SPRIEVODNÉ DOKLADY A CERTIFIKÁCIU, VSTUPNÚ A VÝSTUPNÚ EVIDENCIU A POVINNÉ NAHLASOVANIE, OZNÁMENIA A UVEREJŇOVANIE OZNAMOVANÝCH INFORMÁCIÍ, A KTORÝM SA DOPĹŇA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1306/2013, POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠNÉ KONTROLY A SANKCIE, A KTORÝM SA MENIA NARIADENIA KOMISIE (ES) Č. 555/2008, (ES) Č. 606/2009 A (ES) Č. 607/2009 A ZRUŠUJE NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 436/2009 A DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/560

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R0273

Je tu uvedené, kto má viesť evidenciu a ako ju má viesť a tiež o výrobnej dávke.
Režim povolení na výsadbu viniča
Vinohradnícky register
Dovoz vinárskych výrobkov
Certifikácia pôvodu
Hlásenia o výrobe a úrode
Kontroly príslušných orgánov

12.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/274 Z 11. DECEMBRA 2017, KTORÝM SA STANOVUJÚ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1308/2013, POKIAĽ IDE O REŽIM POVOLENÍ NA VÝSADBU VINIČA, CERTIFIKÁCIU, VSTUPNÚ A VÝSTUPNÚ EVIDENCIU, POVINNÉ NAHLASOVANIE A OZNÁMENIA, A NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 1306/2013, POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠNÉ KONTROLY, A KTORÝM SA ZRUŠUJE VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/561

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0274

Je tu uvedené, kto má viesť evidenciu a ako ju má viesť a tiež o výrobnej dávke.
Režim povolení na výsadbu viniča
Certifikácia vinárskych výrobkov
Vstupná a výstupná evidencia
Hlásenia o objeme výroby, úrode, zásobách
Kontroly príslušných orgánov

13.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 852/2004 Z 29. APRÍLA 2004 O HYGIENE POTRAVÍN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&from=en

Pojednáva o hygiene potravín, ktoré je veľmi ľudsky napísané a prospešne pre výrobcu, kde je braný ohľad na charakter výroby. Malo by s ním spolupracovať naše HACCP.
Všeobecné hygienické požiadavky na prevádzkovateľov
Analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body
Príručky
Dovoz a vývoz
Požiadavky pre prvovýrobcov
Požiadavky na priestory, prepravu, zariadenia, potravinársky odpad, zásobovanie vodou, osobná hygiena, tepelné ošetrenie, školenia

14.

VYHLÁŠKA MP SR Č. 350/2009 Z. Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA Č. 313/2009 Z. Z. O VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-350

Používa sa len pre Slovenské vína
Vinárska evidencia
Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína
Oznámenie o zvyšovaní a znižovaní obsahu kyselín
Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi
Prípustné straty pri výrobe vinárskych produktov
Certifikácia
ŠKČ
Označovanie
Členenie vinohradníckych oblastí
Požiadavky na zmyslové vlastnosti niektorých vinárskych produktov
Požiadavky na chemické vlastnosti niektorých vinárskych produktov
Kritéria hodnotenia kvalifikovaných vinohradníckych honov

15.

VYHLÁŠKA Č. 30/2014 Z. Z. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O POŽIADAVKÁCH NA NÁPOJE

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-30

Požiadavky na ovocné, sladové víno

16.

VYHLÁŠKA 243 MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO 6. OKTÓBRA 2015 O POŽIADAVKÁCH NA OZNAČOVANIE POTRAVÍN

https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/vv_243_2015.pdf

a

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EÚ Z 13. DECEMBRA 2011 O IDENTIFIKÁCII ALEBO ROZLÍŠENÍ DÁVKY, DO KTOREJ POTRAVINY PATRIA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0091&from=EN

Pojednávajú o tvorbe výrobnej dávky
Vo vinárskej legislatíve ako takej definíciu výrobnej dávky nenájdeme, ale v potravinárskom zákone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *